amilogony

Stadgar

AMI MONTESSORI ALUMNI SWEDEN
AMI MONTESSORILÄRARE - SVERIGE
IDEELL FÖRENING FÖR MONTESSORILÄRARE

STADGAR

§ 1.
FÖRENING
Föreningen är en ideell förening och dess namn är
AMI MONTESSORI ALUMNI SWEDEN
AMI MONTESSORILÄRARE - SVERIGE
ideell förening för montessorilärare.

§ 2.
FÖRENINGENS SYFTE
Föreningens syfte är att verka för att;
- skapa och bevara kontakter mellan montessorilärare., såväl nationellt som internationellt
- bevara och vidareutveckla montessorilärares kunskap och kompetens genom att t.ex. anordna föredrag, kurser m.m.
- sprida information och kunskap om Montessori till omvärlden.
- stödja och främja AMI-utbildning av montessorilärare.

§ 3.
SÄTE
Säte: Sverige

§ 4.
MEDLEMSKAP I ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE (AMI)
Föreningen skall vara ansluten till Association Montessori Internationale.

§ 5.
MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
Medlemskap i föreningen kan erhållas av montessorilärare som innehar AMI-diplom.
Medlemsavgift fastställs på årsmötet.
Medlemskap utan rösträtt kan erhållas av studerande på AMI-montessoriutbildning mot uppvisande av studieintyg.

§ 6.
STYRELSE
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, 2-4 övriga ledamöter samt 1-2 suppleanter.
Mandatperioden för ordförande och kassör är två år.
Mandatperioden för övriga ledamöter är ett år.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande.

§ 7.
FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordföranden och annan ledamot i förening.

§ 8.
RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår (1 januari -- 31 december).

§ 9.
FÖRENINGSMÖTE- ÅRSMÖTE
Föreningens ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Kallelse skall utsändas senast tre veckor före mötet. I kallelsen skall tydligt framgå vilka ärenden som skall förekomma på årsmötet. I samband med kallelsen skall valberedningens förslag till styrelse presenteras.
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen anser det erforderligt, eller minst 10 % av föreningens rösträttsberättigade medlemmar begär det. Vid årsmötet och föreningsmöten har varje medlem rösträtt (ej studerande).
All omröstning skall vara öppen, men val skall, om medlem så begär, ske genom sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet.
Protokoll skall föras vid årsmöte/föreningsmöte. Protokoll skall skrivas ut, justeras och vara tillgängligt för medlemmar senast tre veckor efter årsmötet.

§ 10.
ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE
Ärenden som skall förekomma vid ordinarie årsmöte är:
Upprättande av deltagarförteckning/röstlängd
§ 1. Val av mötesordförande
§ 2. Val av mötessekreterare
§ 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 4. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
§ 5. Föredragning av styrelsens årsberättelse och resultat- och balansräkning avseende föregående verksamhetsår.
§ 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 7. Föredragning av revisionsberättelse
§ 8. Fråga om styrelsen beviljas ansvarsfrihet
§ 9. Fastställande av medlemsavgift
§ 10. Val av styrelse
a/ordförande
b/övriga ledamöter
§ 11. Val av suppleanter
§ 12. Val av revisor
a/revisor
b/revisorssuppleant
§ 13. Val av valberedning
§ 14. Inkomna motioner
§ 15. Övriga frågor

§ 11.
REVISOR
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av en revisor.
Revisorn skall ha tillgång till föreningens räkenskaper och andra handlingar rörande styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter, senast en månad före ordinarie årsmöte.
Revisorn skall varje år avge revisionsberättelse över föregående räkenskapsår, senast två veckor före ordinarie årsmöte. Mandatperiod för revisor och revisorssuppleant är ett år.

§ 12.
VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av två personer och ha till uppgift att på föreningens årsmöte, eller när så erfordras på föreningsmöte, förslå ledamöter.
Valberedningen väljs på årsmöte för tiden intill nästa årsmöte.

§ 13.
STADGEÄNDRING
För ändring av föreningens stadgar erfordras beslut av föreningens ordinarie årsmöte samt ytterligare ett föreningsmöte. Ändringsförslaget skall utsändas tillsammans med kallelse till årsmötet.

§ 14.
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om föreningens upplösning fattas vid två föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Minst två månader skall förflyta mellan mötena och förslaget skall vid båda mötena bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Mötet bestämmer då, hur man skall förfara med föreningens tillgångar vid upplösandet.


Föreningens stadgar tagna 1995-12-01,
reviderade vid årsmöten
1997-09
2003-04-06
2008-04-04
2009-04-24

Lediga tjänster

Kalender

Inga händelser

maria-montessori

AMI logo_cmyk
AidtoLifeFinal logoemailsignature

Logga in